Film Songs

List Of Movies

SELECT LIST / CATEGORY:

Daksha Yagna

Daksha Yagna (1920)

Genre: Mythological
Actress: Leena Valentine
Death Of Narayanrao Peshwa

Death Of Narayanrao Peshwa (1915)

Genre: Historical
Director: S. N. Patankar
Actor: D. Joshi, K. G. Gokhale, G. Ranade
Draupadi Vastraharanam

Draupadi Vastraharanam (1918)

Genre: Mythological
Producer: R. Nataraja Mudaliar
Director: R. Nataraja Mudaliar
Writer: R. Nataraja Mudaliar
Screenwriter- screenplay: R. Nataraja Mudaliar
Cinematography: R. Nataraja Mudaliar
Story: R. Nataraja Mudaliar
Actress: Violchana
Actor: Violet Berry, Raja Mudaliar, Doraiswamy Pillay, Jeevarathnam